Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Project converteren

Krijg je in het omgevingsloket de boodschap dat je je project moet converteren? Dan volg je volgende stappen:

  1. Klik op 'projectverloop' .
  2. Klik op 'overzicht'.
  3. Converteer naar nieuwe versie.

Je moet je project converteren omdat het aangemaakt werd voor de aanpassing van de regelgeving (VLAREM-trein) op 1 oktober 2019. 

Status loket
  • Maandag 4 november 2019, tijdstip nog te bepalen : onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.62)
Nieuws

Actualisering Normenboek vellen van bomen, terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur, technische werken & ontbossen

Bezorg je opmerkingen op de actualisatie van dit normenboek tot 4 november 2019

Decreet gemeentewegen

Op 1 september 2019 treedt het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad is voorzien op 12 a...

Verzameldecreet omgeving

Zoals reeds meegedeeld heeft de Vlaamse Regering op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...

Bijkomende subsidie voor digitalisering omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 beslist om aan gemeenten en provincies een bijkomende subsidie te verlenen in het kader van de volledig...

Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.