Aanvraag omgevingsproject (= vroegere stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning)

Waarover gaat het?

Vooraleer u start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten moet u over een omgevingsvergunning beschikken:

 • Stedenbouwkundige handelingen:
  • plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van gebouwen of constructies
  • vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer)
  • ontbossen
  • wijzigen van het reliëf van de bodem
  • gebruiken van een grond als opslag of parking
  • plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
  • wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
  • opsplitsen van een woning in meerdere woongelegenheden
  • aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)
 • Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) van de eerste of de tweede klasse. De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses. 
  Nieuwe exploitaties van klasse I en II. Voor klasse 3 volstaat een melding (check hier de indelingslijst).
 • Veranderen van de exploitatie van een iioa van de eerste of de tweede klasse. Voor een aantal veranderingen kan dit via een vereenvoudigde procedure zonder openbaar onderzoek en commissie, voor andere veranderingen moet de gewone procedure gevolgd worden.
  De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor:
  • een beperkte verandering. Dit is een verandering die geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot. De volgende veranderingen worden in elk geval geacht een betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu in te houden of de hinder significant te vergroten :

1° een nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat

2° een nieuw perceel

3° een uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten met meer dan 50%. De procentuele stijging van 50% wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek

4° de verandering van een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst

 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat
 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat 
   
 • *** na goedkeuring van wijziging van uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (verwacht voorjaar 2018)
  • kleinhandelsactiviteiten
  • vegetatiewijziging

Let op: hierop bestaan uitzonderingen.

Niet al deze uitzonderingen zijn algemeen geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de specifieke voorschriften in een gebied. Vraag daarom steeds advies bij de gemeente. Zij is op de hoogte van alle geldende plannen en voorschriften op haar grondgebied.

 

Hoe aanvragen?

Ga eerst na:


Aanvraag doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. 

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

U kunt ook gebruik maken van de snelinvoer als het gaat om werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw, zonder wijzigingen aan de constructie, wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of wijzigen van de hoofdfunctie. Informeer altijd eerst bij het gemeentebestuur!


Aanvraag doen op papier

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen conform de regelgeving in faciliteitengemeenten
 • IIOA's van klasse 3
 • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

Hier vindt u meer info over indienen op papier.

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.

Het gebruik van de snelinvoer is beperkt tot werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw

 • zonder wijzigingen aan de constructie
 • zonder wijzigen van het aantal woongelegenheden
 • zonder het wijzigen van de hoofdfunctie

Informeer steeds eerst bij het gemeentebestuur!

As-Built Attest

Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning.