Aanvraag omgevingsvergunning

Waarover gaat het?

Vooraleer u start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten moet u over een omgevingsvergunning beschikken:

Stedenbouwkundige handelingen:

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
 • voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
 • voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
 • voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijboorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, ...)
 • voor het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer)
 • voor het ontbossen
 • voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
 • voor het gebruiken van een grond als opslag of parking
 • voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
 • voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)

Let op: 

 • Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.  Lees het besluit rond vrijstelling van vergunningsplicht.
 • Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende. Lees het besluit rond meldingsplicht
 • Niet al de vergunningsplichten, vrijstellingen of meldingsplichten zijn algemeen geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de gemeente. Vraag daarom steeds advies bij de gemeente. Zij is op de hoogte van alle geldende verordeningen, plannen en voorschriften op haar grondgebied.

Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses (check hier de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA's).

Voor een beperkt aantal K.M.O.’s is de VLAREM-wegwijzer een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2 (voor klasse 3 volstaat een melding). 
 • Veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2.  

Kleinhandelsactiviteiten

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2
  • in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie
  • in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden :
   • a) gedurende meer dan honderdtachtig dagen per jaar in geval de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
   • b) gedurende meer dan negentig dagen per jaar in alle andere gevallen;
    op voorwaarde dat de kleinhandelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • het uitbreiden van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte :
  a) meer dan 300 m2 groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte, of;
  b) meer dan 20 percent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;
 • het samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m2 bedraagt;
 • het doorvoeren van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2. Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handels-oppervlakte overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten :
  • 1° met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte;
  • 2° met 300 vierkante meter.
   Volgende categorieën worden als categorieën van kleinhandelsactiviteiten beschouwd :
  • 1° verkoop van voeding;
  • 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
  • 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
  • 4° verkoop van andere producten.

Vegetatiewijzigingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in:
  • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met deze gebieden vergelijkbare gebieden, of
  • de perimeter van het beschermingsgebied IJzervallei (BE 2500831) of
  • in de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld. 
 • alle vegetatiewijzigingen in volgende gebieden/zones:
  • in de volgende gewestplanbestemmingen: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied
  • in de beschermde duingebieden
  • in de Speciale Beschermingszones – Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
  • in de Ramsargebieden.

Verkavelen en bijstellen van verkavelingen

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is vereist voor:

Hoe aanvragen?

Voorbereiding

Ga eerst na:

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

 


Aanvraag doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. 

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

U kunt ook gebruik maken van de snelinvoer als het gaat om werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw, zonder wijzigingen aan de constructie, wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of wijzigen van de hoofdfunctie. Informeer altijd eerst bij het gemeentebestuur!


Aanvraag doen op papier

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen conform de regelgeving in faciliteitengemeenten
 • IIOA's van klasse 3 (voorlopig; op termijn zullen deze ook digitaal moeten worden ingediend)
 • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen
 • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Hier vindt u meer info over indienen op papier.

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Normenboek voor digitale aanvragen met architect (gewijzigd) 

Normenboek voor digitale aanvragen zonder architect (gewijzigd)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing tot 1 januari 2021)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing vanaf 1 maart 2020)

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.

Het gebruik van de snelinvoer is beperkt tot werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw

 • zonder wijzigingen aan de constructie
 • zonder wijzigen van het aantal woongelegenheden
 • zonder het wijzigen van de hoofdfunctie

Informeer steeds eerst bij het gemeentebestuur!

As-Built Attest

Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning.