Beroepen: procedure, dossiertaks en rolrecht

Op deze pagina lees je meer over de dossiertaks en het rolrecht dat je respectievelijk in eerste en in laatste aanleg moet betalen wanneer je een beroepschrift wilt indienen en hoe de procedure van het indienen van een beroep verloopt.

Dossiertaks en rolrecht bij beroepen

Dossiertaks

Er moet een dossiertaks betaald worden aan de bevoegde overheid bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:

 • een omgevingsvergunningsaanvraag
 • een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
 • een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

De deputatie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen van de dossiertaks per provincie alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Beroep tegen beslissing CBS

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE38 7765 9774 0672

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE92 0960 0055 3123

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC: GKCCBEBB

In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de dossiertaks bij de Vlaamse overheid alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Vlaamse Overheid

Beroep tegen beslissing deputatie

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE04 3751 1109 9031

Uitzonderingen op de dossiertaks

 • een beroep tegen een stilzwijgende weigering.
 • een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.
 • een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Rolrecht

Als u een beroep indient bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een beslissing van de deputatie of de Vlaamse Regering is er een rolrecht verschuldigd van:

Type dossier Raad voor Vergunningsbetwistingen
Indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 200 euro
Indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid 100 euro

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na de betekening van het verzoek door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Hoe dien ik mijn beroep in?

Hoe je het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen:

Wil je gehoord worden, voeg dit dan toe aan het beroepschrift (art. 62 Omgevingsvergunningsdecreet).

Het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit  regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend. 

VOORDELEN VAN DIGITAAL INDIENEN
Aan een digitaal beroep zijn heel wat voordelen verbonden voor de beroepsindiener en de betrokken administraties. 

 • Het omgevingsloket zorgt voor de verplichte gelijktijdige verzendingen van het beroepschrift aan de aanvrager, de deputatie en de gemeente. Bij een analoog beroep moet het beroepschrift gelijktijdig aangetekend worden verzonden of moet het beroepschrift aan de voormelde personen en instanties op dezelfde dag worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.
  Een beroepsindiener kan zich  dus moeite en kosten besparen door zijn beroep digitaal in te dienen.
 • Een digitale beroepsindiener blijft  via het omgevingsloket ook beter op de hoogte van de verschillende stappen die in de beroepsprocedure worden genomen. Zo wordt hij niet alleen verwittigd van de beslissingen die in de procedure worden genomen maar krijgt hij ook toegang tot de adviezen die door de bevoegde adviesinstanties worden verleend.

DIGITAAL

 • Verzend uw digitaal beroep via het Omgevingsloket (publiek loket) en voeg een ingescand betalingsbewijs toe van de dossiertaks als bijlage.
 • Neem steeds het OV-kenmerk van de aanvraag op in het betalingsbewijs!
 • In het publiek loket staat bij het beroepschrift vermeld wat dit inhoudelijk moet bevatten.
 • Binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing. 
 • Beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen nog niet digitaal ingediend worden. 

ANALOOG

Bij de deputatie of het Vlaams Gewest

 • Verzend je beroepschrift via een beveiligde zending en bezorg tegelijk een afschrift ervan aan de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt), aan de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen en aan het college (behalve als ze zelf het beroep instelt). 
 • Uw beroepschrift moet volgende zaken bevatten:
  • Naam, hoedanigheid (betrokken publiek (bv. aanpalende buur), adviesinstantie...) en adres van de beroepsindiener.
  • De identificatie van de bestreden beslissing (dossiernummer, onderwerp...). 
  • De reden(en) waarom het beroep wordt ingesteld.
  • Als u een omwonende bent, moet het beroepschrift een van de volgende twee elementen bevatten: een omschrijving van de gevolgen die hij ondervindt of ondervond door de beslissing en het belang dat hij heeft bij een afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden. 
  • Toe te voegen bewijsstukken (bestanden): indien er een dossiertaks vereist is, een betalingsbewijs ervan en, indien de beroepsindiener dat wenst, de overtuigingsstukken die hij nodig acht en een inventaris daarvan. 
 • Neem steeds het OV-kenmerk van de aanvraag op in het betalingsbewijs!
 • Binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing.
 • Adres van verzending:
  - Deputatie: adres van de desbetreffende deputatie.
  - Vlaams Gewest:
      Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten
      Koning Albert II-laan 20 bus 8
      1000 Brussel

Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 • Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:     
  Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel
 • Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
  • Het Vlaamse Gewest - Departement Omgeving
   Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
   Koning Albert II-laan 20 bus 8
   1000 Brussel
  • De aanvrager. U vindt zijn/haar adres in de beslissing. 
 • Vermeld in het verzoekschrift minstens:
  - De naam, hoedanigheid, woonplaats of  zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres. 
  - Het Vlaamse Gewest of de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder. 
  - Het voorwerp van het beroep.
  - Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen. 
  - Een inventaris van de overtuigingsstukken.
 • De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.