Civiele noodsituatie: intentie afwijking vergunningsplicht

Nooddecreet en afwijkingsregeling

Het 'Nooddecreet' (decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid), voorziet in 2 zaken: 

 • invoering van een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor bouw en uitbating van onder andere
  • bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten,
  • bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal
  • onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
 • machtiging van de Vlaamse Regering om procedurebepalingen aan te passen, zoals eventueel opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen en beslisisngstermijnen. 

Deze afwijkingsregeling kan alleen toegepast worden tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. De Vlaamse Regering stelt deze noodsituatie vast bij besluit.

Op 26 februari 2021 heeft de Vlaamse Regering de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, alsook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt verlengd tot en met 26 juni 2021.

Op 26 juni 2021 liep de tweede (verlengde) civiele noodsituatie af. Vele vaccinatiecentra doen echter beroep op deze regeling om tijdelijk bepaalde producten op te slaan, tenten te plaatsen, en gebouwen een tijdelijke nieuwe functie te geven.

Het is voor iedereen duidelijk dat de vaccinatiecampagne op 26 juni nog niet voorbij is. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 18 juni 2021 beslist om voor de derde maal een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid uit te roepen. Deze gaat in op 27 juni 2021 en duurt 120 dagen. Zo kunnen de vaccinatiecentra hun essentiële werking verder zetten.


Kennisgevingen

Instanties die de afwijkingsregeling wensen toe te passen, moeten een kennisgeving doen.

Te volgen procedure

Een instantie die de afwijkingsregeling wil toepassen, brengt volgende instanties hiervan op de hoogte:

 • de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving
 • de betrokken provincie 
 • de betrokken gemeente of gemeenten 

Zij doet dit bij voorkeur per mail (of per brief) uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie. 

 • E-mail
  GOP.omgeving@vlaanderen.be
 • Brief:
  Departement Omgeving-Afdeling Gebiedsontwikkeling
  Koning albert II-laan Bus 8
  1000 Brussel

Die kennisgeving moet verplicht de volgende informatie bevatten:

 1. een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
 2. de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst;
 3. de perceelsgegevens.

Deze instantie maakt ook,  uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie bekend dat ze zich beroept op de afwijkingsregeling. Ze doet dit door een aanplakking gedurende minstens 30 dagen van de kennisgeving . Hierbij gelden  de bepalingen voor de aanplakking van een affiche van een verleende omgevingsvergunning.

Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving op hun website.