Dossiertaks beroepen

Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag kan er een dossiertaks verschuldigd zijn. 

Dossiertaks en rolrecht bij beroepen

Er dient een dossiertaks betaald te worden bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:

• een omgevingsvergunningsaanvraag

• een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

• een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Beroep bij provincie

De deputatie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen van de dossiertaks per provincie alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Beroep tegen beslissing CBS

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE38 7765 9774 0672

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE07 0962 4100 1066

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC: GKCCBEBB

Beroep bij Vlaamse overheid

In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de dossiertaks bij de Vlaamse overheid alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Vlaamse Overheid

Beroep tegen beslissing deputatie

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE04 3751 1109 9031

Uitzonderingen

In volgende gevallen geldt de regel van de dossiertaks niet:

• een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

• een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.

• een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Digitale vs. analoge verzending

Beroepen kunnen digitaal of analoog worden ingediend.

DIGITAAL

 • Verzend uw digitaal beroep via het omgevingsloket en voeg een ingescand betalingsbewijs toe als bijlage.

ANALOOG

 • Bij de provincie: verzend uw analoog beroep samen met het betalingsbewijs naar het adres van de desbetreffende deputatie.
 • Bij de Vlaamse overheid: verzend uw analoog beroep samen met het betalingsbewijs naar het Vlaams Gewest of de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar:een bewijs van betaling naar:
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning- en projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Let op: het OV-kenmerk van de aanvraag dient opgenomen te worden in het betalingsbewijs!

Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Als u een beroep indient bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een beslissing van de Deputatie of de Vlaamse regering is er een rolrecht verschuldigd van:

Type dossier Raad voor Vergunningsbetwistingen
Indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 200 euro
Indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid 100 euro

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na de betekening van het verzoek door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  


Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging via aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:     

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Meer info vindt u op http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.