Functiewijziging

Functiewijziging

Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten:

 • wonen
 • verblijfsrecreatie
 • dagrecreatie, met inbegrip van sport
 • land- en tuinbouw in de ruime zin
 • detailhandel
 • dancing, restaurant en café
 • kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
 • industrie en bedrijvigheid
 • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • militaire functie

Ook omgekeerd geldt dat u een vergunning nodig hebt om een gebouw dat niet als woning gebruikt wordt, toch als woning te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een hoeve in landbouwgebied gebruiken als woning, zonder bijhorende landbouwactiviteit
 • een gebouw in recreatiegebied permanent bewonen
 • een loods omvormen tot woning

UITZONDERING: VRIJSTELLING VOOR FUNCTIES COMPLEMENTAIR AAN HET WONEN

Het uitoefenen van functies die complementair zijn aan het wonen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningsplicht. 

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Het in een woongebouw uitoefenen van functies die complementair zijn aan het wonen zijn vrijgesteld van vergunning.  Denk bijvoorbeeld aan een kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid. 

De vrijstelling geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
 • de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw
 • de complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter
 • de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingen.
  Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is ook vrijgesteld van vergunning.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Een voorbeeld:
De familie Jacobs heeft een fruitbedrijf. Tijdens het oogstseizoen willen ze de garage inrichten als tijdelijke verkoopsruimte. Zolang dit gebruik jaarlijks niet langer duurt dan vier keer dertig dagen per jaar is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor het wijzigen van de functie van een gebouw is de medewerking van een architect niet vereist. Let wel: eventuele werken die gepaard gaan met de functiewijziging vallen wellicht niet onder de vrijstelling van vergunning of de vrijstelling van architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.