Gezocht: deskundigen omgevingsvergunningscommissie

  • 11 januari 2021

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt 4 deskundigen ruimtelijke ordening én 4 deskundigen milieu

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie is opgericht bij artikel 16 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Zij zorgt voor een geïntegreerd advies aan de Vlaamse minister van Omgeving over omgevingsvergunningsdossiers die in eerste aanleg (Vlaamse projecten) of in graad van beroep (na beslissing van een deputatie) worden behandeld.

De GOVC is daarvoor samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, vertegenwoordigers van de adviesinstanties en van het adviserend schepencollege én deskundigen. Een deskundige neemt actief deel aan de besprekingen van omgevingsvergunningsdossiers in de commissie en aan de formulering van het advies. De aanstellingen van de huidige deskundigen bij de GOVC lopen tot 1 april 2021. Deze mandaten zijn hernieuwbaar, maar alle plaatsen worden vacant verklaard.

De Vlaamse minister van Omgeving wijst de deskundigen aan. Voor elke discipline worden 2 effectieven en 2 plaatsvervangers aangewezen. In de praktijk betekent dit dat elke deskundige gemiddeld één tot twee keer per maand (afhankelijk van de dossierinstroom) deelneemt aan een zitting van de GOVC.

De commissie vergadert in ‘normale’ omstandigheden te Brussel in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, op wandelafstand van het station Brussel-Noord. In de corona-periode verlopen de zittingen digitaal via Teams.

Voorwaarden

De deskundigen worden aangewezen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu. De deskundigen zijn bereid om een afsprakenkader na te leven, met daarbij onder meer aspecten in verband met de aanwezigheid op de zittingen, het actief deelnemen aan de besprekingen en het waarborgen van onpartijdigheid, objectiviteit, gelijke behandeling en integriteit. De volledige tekst van dit afsprakenkader kan u opvragen via mail (zie onderaan).

U ontvangt per zitting van de GOVC waarop u aanwezig bent een vergoeding van 200 euro + reiskosten, conform de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Solliciteren

Solliciteren kan tot zondag 31 januari 2021. U stuurt daarvoor uw kandidatuurstelling per mail naar peter.schryvers@vlaanderen.be. U voegt daarbij uw CV, met toelichting van de elementen die wijzen op uw bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu. Een eerste selectie gebeurt op basis van uw mail en de bijlage, daarna volgt desgevallend een gesprek. Meer informatie kan u bekomen bij Peter Schryvers, voorzitter van de GOVC, via peter.schryvers@vlaanderen.be of telefonisch op 02-553 84 27.

Direct naar het Omgevingsloket