Info voor handhavers

Nieuwsberichten

FAQ-flits Handhaving

Het eerste deel van de meest gestelde vragen en antwoorden die werden gesteld over het Handhavingsdecreet is via deze link raadpleegbaar. Deze FAQ-flits zal op regelmatige basis aangevuld worden. Omdat het handig is dat deze vragen blijven gebundeld per thema/item, maken we steeds een update voor de oorspronkelijke bundeling, waarbij we de recentste vragen in kleur zetten. Deze vragen met antwoord zullen in de rubriek “FAQ-flits” worden geplaatst

Controle op vastgoedadvertenties sinds 1/3

Sinds 1 maart 2018 komen inbreuken op de informatieplichten (art. 6.2.2, 4° VCRO) in aanmerking voor bestuurlijke beboeting door de gewestelijke beboetingsentiteit. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt (in artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6) een aantal verplichte vermeldingen bij de verkoop van onroerende goederen. Zowel in de akte als in de onderhandse akte als in publiciteit. 

Nieuw is dat één van de te vermelden zaken is: "of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is”. Titel VI gaat over handhaving.

De lijst van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties werd uitgebreid en zowel de vastgoedsector/notarissen, als de verschillende persgroepen zijn hierover op de hoogte gebracht. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw vaststellingen.

De nieuwe afkortingen zijn :

 • Dv       Dagvaarding uitgebracht
 • Ho       Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd 
 • Bo       Bestuursdwang opgelegd 
 • Lod      Last onder dwangsom opgelegd 
 • Ms       Minnelijke schikking aangegaan 
 • Gmo      Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

De afkorting  'Gdv'  (Geen dagvaarding uitgebracht) is verwijderd uit het lijstje.

U kunt alle afkortingen vinden op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Informatieverplichting.

 

Infosessies voor handhavers in maart en april 2018 

Op vrijdag 9 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd. Het besluit treedt op 1 maart 2018 in werking.  Om u hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele gratis infosessies.

Volgende thema's komen daarbij aan bod:

 • het nieuwe luik 'zachte handhaving'
 • bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke beboeting bij de handhaving van de ruimtelijke ordening
 • overige wijzigingen aan Titel VI van de VCRO

De focus van deze sessies ligt op de lokale bevoegdheden:

 • de aanwijzing en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening
 • de aanstelling en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur
 • de nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester
 • de nieuwe instrumenten voor de handhaving van de ruimtelijke ordening

Voor wie?

Lokale handhavers van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de politiezones die hun werkzaamheden uitoefenen in het kader van Titel VI van de VCRO - Handhaving. De infosessies staan ook open voor de milieutoezichthouders die zullen aangewezen worden als verbalisant RO of diegenen die worden aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Wanneer en waar?

 • Donderdag 22 maart 2018 in Hasselt
 • Maandag 26 maart 2018 in Leuven
 • Dinsdag 17 april 2018 in Gent
 • Woensdag 25 april 2018 in Antwerpen
 • Vrijdag 27 april 2018 in Brugge

De sessies vinden telkens plaats van 10.00 u. tot 12.00 u. en achteraf is er een broodjeslunch voorzien.  

Inschrijven

Documentatie

 

Regelgeving

Wijzigingen aan de artikelen van de VCRO vóór inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014 VCRO – deze artikelen worden bij de inwerkingtreding van dit laatste decreet in het voorjaar van 2018 vervangen of overgeheveld (zie verder onder nr. 29) 

VCRO art. 6.1.1, 8° (nieuw : handhaving op WORG’s), art. 6.1.6 ,§2 en titel VI, hoofdstuk I, afdeling 4, sectie 4 (dwangsombevoegdheid Hoge Raad), art. 6.1.49 (administratieve beboeting stakingsbevel)  

1. Voor het watergevoelig openruimtegebied (WORG) is een nieuwe regeling uitgewerkt in artikel 5.6.8 VCRO (zie hoger onder nr. 3). Hierop is ook handhaving voorzien voor de handelingen die niet zijn toegelaten in deze gebieden of die bepaalde voorwaarden schenden. De handhaving kan pas een aanvang nemen nadat deze gebieden zijn aangeduid.  

2. De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad wordt opgeheven na een arrest van het Grondwettelijk Hof.  

3. Er kan nu opnieuw een administratieve geldboete worden opgelegd bij de doorbreking van het stakingsbevel in de periode tussen het opleggen van het stakingsbevel en het bekrachtigen ervan. De hogere rechtspraak was tot conclusie gekomen dat er pas bij de vaststelling van een doorbreking nà de bekrachtiging van het stakingsbevel een boete kon opgelegd worden, wat nooit de bedoeling van de decreetgever is geweest. Er is nu uitdrukkelijk bepaald dat dit kan “vanaf het geven van het bevel tot staking”. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het moment en de manier van vaststellen van de doorbreking, want men hoeft in functie van de administratieve geldboete niet langer te wachten op de bekrachtiging om de doorbreking nuttig vast te stellen.  

4. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs dienen ermee rekening te houden dat de kwestie of de termijn voor het indienen van een verzoek tot kwijtschelding, vermindering of uitstel bij een administratieve geldboete een termijn van orde dan wel een vervaltermijn is, uitdrukkelijk is beantwoord in de regelgeving. De termijn wordt verlengd van 15 naar 30 dagen en is een ordetermijn. Het later indienen van een verzoek is dus mogelijk. Hierbij is wel voorzien dat uitvoeringskosten die inmiddels tot aan het indienen van het verzoek worden gemaakt, verschuldigd blijven.  

29. Wijzigingen aan het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning  

De inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van omgevingsvergunning is voorzien in het voorjaar van 2018. Hierover wordt nog verder gecommuniceerd via het Omgevingsloket. 

Organisatorische aanpassingen :  

 • De bevoegdheden van de gewestelijke beboetingsambtenaar worden overgeheveld naar de gewestelijke beboetingsentiteit; 
 • Er kunnen naast ambtenaren ook contractuele personeelsleden worden aangesteld voor handhaving; 
 • De figuur van de gemeentelijke, intergemeentelijke en gewestelijke “verbalisant ruimtelijke ordening” wordt ingevoerd zodat het bevoegdheidspakket hetzelfde is voor iedereen; 
 • De gemeentelijke personeelsleden van de gemeente die door de gouverneur zijn aangewezen voor handhaving o.g.v. het (thans geldende) artikel 6.5.1 VCRO worden automatisch “verbalisant ruimtelijke ordening”; 
 • Voor gewestelijke handhavingsambtenaren en voor de leden van de Hoge Raad zijn er ook overgangsbepalingen voorzien. 

Andere aanpassingen :  

 • De term “voortzetten” wordt verwijderd uit de strafbepalingen en waar nodig vervangen door “verder uitvoeren” ten einde de misverstanden met de bestaande kwalificatie van het voortzettingsmisdrijf van artikel 65 Strafwetboek te beperken;  
 • De handhaving voor de WORG’s is opgenomen (zie boven onder nr. 18); 
 • De nieuwe strafbaarstelling bij handelingen aan niet-hoofdzakelijk vergunde constructies is niet behouden;  
 • Een afschrift van een proces-verbaal waarbij het misdrijf wordt vastgesteld, wordt overgemaakt aan de beboetingsentiteit, de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur en de gemeente. Dit geldt ook voor navolgende PV’s waarin het herstel wordt vastgesteld;  
 • Een afschrift wordt binnen de 14 dagen na afsluiten van het PV ook aan de overtreder bezorgd. Processen-verbaal opgesteld door verbalisanten RO dienen onmiddellijk te worden overgemaakt aan het O.M.;  
 • Stakingsbevelen kunnen enkel worden opgelegd bij vergunningsplichtige handelingen. Bij gebruik en instandhouding is bijkomend een verzwaring van de schade aan de goede ruimtelijke ordening vereist, hetzij dat hun impact de bestemming in het gedrang brengt;  
 • De termijn voor het opleggen van een stakingsbevel als preventieve en voorlopige maatregel is 2 jaar van bij aanvang van de handelingen in ruimtelijke kwetsbaar gebied en 1 jaar in de overige gebieden. Eerder opgelegde stakingsbevelen buiten deze termijnen hebben geen gevolgen meer;  
 • De doorbrekingen van het stakingsbevel vastgesteld vóór de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet worden afgehandeld in de oude procedure van het opleggen van een administratieve geldboete van 5.000,00 euro;  
 • De verjaringstermijn voor gerechtelijke herstelvorderingen bij misdrijven vangt aan bij beëindiging van het misdrijf. De verjaringstermijn voor bestuurlijke herstelmaatregelen bij misdrijven vangt aan op het moment van de doorverwijzing van het O.M. naar bestuurlijke beboeting, hetzij na het verstrijken van een periode van 180 dagen (max. te verlengen tot 360 dagen) als er geen beslissing tot doorverwijzing van het O.M. komt;  
 • De verjaringstermijn voor gerechtelijke herstelvorderingen en bestuurlijke herstelmaatregelen bij inbreuken vangt aan bij de eerste strafbare handeling of omissie;  
 • De gevorderde meerwaarde (als gerechtelijke herstelmaatregel) kan door de rechter op verzoek én ambtshalve gematigd worden in verhouding tot de schade aan de goede ruimtelijke ordening. De minister kan dit ook op verzoek én ambtshalve doen bij beroepen tegen de meerwaarde in geval van bestuurlijke maatregelen; 
 • Bestuurlijke maatregelen inzake last onder dwangsom en bestuursdwang kunnen enkel worden opgelegd voor feiten die zijn gepleegd nà de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet;  
 • Bij dwangsombeslissingen wordt er bevoegdheid gegeven aan de gedelegeerde van de Vlaamse Regering of het College van Burgemeester of Schepenen om tijdelijk of definitief af te zien van verdere inning van een opeisbare dwangsom. De Hoge Raad krijgt een adviserende rol;  
 • De Hoge Raad krijgt ook adviesbevoegdheid over de herstelmaatregel bij de beroepen tegen bestuurlijke maatregelen van last onder dwangsom of bestuursdwang;  
 • De mogelijkheid tot vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling bij de Hoge Raad is behouden. 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.