Indienen van een beroep via het Omgevingsloket

  • 17 januari 2020

De wijze waarop een beroepschrift ingediend moet worden in het Omgevingsloket wijzigt grondig op 20 januari 2020. Ook de communicatie rond beroepschriften verandert dan. Vanaf die dag worden alle beroepschriften samengesteld en ingediend via het burgerloket, dus ook de beroepschriften van derden die opgestart worden in het publieke loket. Het beroepschrift hoeft niet meer in één sessie te worden samengesteld, en het wordt ook mogelijk om met meerdere personen ‘beroepsindiener’ te zijn. Analoge beroepschriften blijven echter nog steeds mogelijk.

Het samenstellen en indienen van een digitaal beroepschrift verloopt in de volgende stappen:

1° Een beroepschrift aanmaken
De aanvragers en de adviesverlenende instanties maken hun beroepschrift rechtstreeks op in het burgerloket, zoals ook vandaag het geval is. In het burgerloket is daarvoor een nieuwe fase ‘beroepsperiode’ voorzien. Derden die beroep willen indienen via het publieke loket worden na inloggen naar het burgerloket geleid en starten daar de samenstelling van hun beroepschrift. Door in te loggen op het Omgevingsloket kunnen ze steeds teruggaan naar hun beroepschrift.

2° Het beroepschrift opstellen.
De persoon de het beroepschrift aanmaakt, krijgt automatisch de rol van ‘opsteller van beroepschrift’. Hij/zij kan in een of meerdere sessies de nodige gegevens invullen of de betreffende bestanden opladen. 

3° Hoedanigheden en eventuele andere personen toevoegen.
Vooraleer een beroepschrift ondertekend en ingediend kan worden, moet de opsteller van het beroepschrift aangeven wie de feitelijke ‘beroepsindiener’ is. Dat kan de opsteller zelf zijn of iemand anders. Ook meerdere personen kunnen beroepsindiener zijn.

4° Het beroepschrift ondertekenen.
Omdat meerdere personen betrokken kunnen zijn bij een beroepschrift, moeten alle beroepsindieners het beroepschrift ondertekenen. Na deze eerste ondertekening kan de inhoud van het beroepschrift niet meer worden gewijzigd. Indien nodig kan het wel ontgrendeld worden, maar dan moet het nadien opnieuw door alle betrokken personen ondertekend worden.

5° Het beroepschrift indienen.
De laatste stap is het feitelijk indienen van het beroepschrift. Vanaf dat moment krijgt de betrokken overheid in laatste aanleg toegang tot het beroepschrift en kan zij het onderzoek starten naar de volledig- en ontvankelijkheid van het beroepschrift. De overheid die het project heeft behandeld in eerste aanleg en de initiatiefnemer worden automatisch verwittigd van het ingediende beroepschrift. 

De beroepsindiener en de betrokken overheid kunnen verder communiceren via het Omgevingsloket, bijvoorbeeld om bijkomende informatie te vragen of te verlenen. 

Wanneer een beroepschrift volledig en ontvankelijk wordt verklaard, krijgt de beroepsindiener inzage in de behandeling van het project in laatste aanleg. Hij heeft ook automatisch inzage in de adviezen in laatste aanleg én de beslissing wordt aan hem betekend. Een derde beroepsindiener heeft echter geen inzage in de projectinhoud of in de behandeling eerste aanleg en kan eventuele wijzigingsverzoeken door de initiatiefnemer niet inzien. 

OPGELET: Het is de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheid in laatste aanleg dat de beslissing GEEN auteursrechtelijk beschermde, privacygevoelige of confidentiële informatie bevat wanneer er een ‘derde beroepsindiener’ betrokken is bij de behandeling in laatste aanleg. De beslissing wordt immers betekend aan de beroepsindiener.
 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.