Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit

Waarover gaat het?

Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. U moet de procedure voor melding volgen.

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO. Daarnaast is ook het opstarten en beëindigen van een zorgwoning meldingsplichtig.

Artikel 5.2.1 van het DABM dat voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte vereist is. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder. (check hier de indelingslijst)

 

Hoe een melding doen?

Of voor uw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij de gemeente. Volstaat een melding niet, lees dan de info over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit die meldingsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst, deelt binnen een termijn van zes maanden het bestaan van de exploitatie mee aan het CBS. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na de inwerkingtreding van die aanvulling of wijziging.


Melding doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. 

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.


Melding doen op papier

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.
Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten

Hier vindt u meer info over indienen op papier

Normenboeken voor digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen

Normenboek voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen 

Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen, al dan niet met architect.

 

Verdere procedure

De werken mogen starten de dag nadat de bevoegde overheid een aktename heeft bezorgd aan de melder. Wordt geen aktename bezorgd binnen de door het decreet bepaalde termijn (soms 20, en soms 30 dagen), dan wordt dit beschouwd als een stilzwijgende aktename.

Direct naar het Omgevingsloket