Opsplitsen / zorgwonen

opsplitsen

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

De enige uitzondering hierop is de regeling van het zorgwonen.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Het verbouwen van een woning tot zorgwoning is nooit volledig vrijgesteld van formaliteiten. Er geldt altijd ofwel meldingsplicht, ofwel vergunningsplicht.

MELDINGSPLICHT BIJ ZORGWONEN

Het verbouwen van een woning tot zorgwoning zonder uitbreiding is altijd meldingsplichtig. Zelfs als u geen bouwwerken uitvoert.

Wilt u ook uitbreiden, lees dan het hoofdstuk ‘uitbreiden’. Voor een uitbreiding heeft u immers vaak een vergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen.

Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie opnieuw aangewend wordt als eengezinswoning, dan moet u dit melden.
Meer info over de meldingsplicht

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden.
Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Zorgwonen: achtergrond

ACHTERGROND BIJ DE REGELING ROND ZORGWONEN / KANGOEROEWONEN

Meer-generatie-wonen (grootouders, ouders en kinderen) was vroeger zeer gebruikelijk. In de loop van vorige eeuw werden woningen meer en meer bewoond door het "klassieke" gezin (ouders en jonge kinderen). De stedenbouwwetgeving speelde daar op in door in bepaalde gebieden die samenlevingsvorm zelfs op te leggen. Een paar voorbeelden:

- vele verkavelingen bestemmen de loten enkel voor eengezinswoningen
- bij zonevreemde woningen (woningen in bijvoorbeeld agrarisch gebied) mag het aantal woongelegenheden niet verhogen.

Er stelde zich geen probleem als grootouders gewoon kwamen inwonen en sliepen in een slaapkamer van de woning. Want dat werd en wordt nog steeds als eengezinswoning aanzien (ook al woonden er drie generaties in). Een gehandicapte broer opvangen in een slaapkamer van jouw woning was ook geen stedenbouwkundig probleem. Dat wordt ook nog steeds als één gezin beschouwd.

Maar vele mensen willen wel de grootouders of de zieke broer of zus in huis opnemen, maar zijn gesteld op hun eigen privacy. En dan kwam de behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende woningonderdelen. Een deel van het gelijkvloers wordt klaar gemaakt voor de ouders, die een aparte woonkamer, keuken en toegangsdeur krijgen. En op den duur kan je je afvragen of er niet gewoon een appartement bij gemaakt wordt. En dat was een probleem (want niet vergunbaar) in die verkavelingen en zonevreemde woningen.

Regeling

Om deze problemen op te lossen werd het zorgwonen in regelgeving vastgelegd. Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al volgende voorwaarden:

 • In een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van
  • 1. Hetzij ten hoogste 2 personen waarvan minstens één persoon van 65 jaar of ouder
  • 2. Hetzij ten hoogste 2 personen waarvan 1 hulpbehoevende persoon. Dit kan zijn: een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een persoon met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of ondersteuningsbudget of een persoon met nood aan ondersteuning thuis.
  • 3. Hetzij de zorgverlener

 

Vergunning nodig?

A. Het maken van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. 

B. Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen is dan nodig.

C. Wordt een mobiele zorgwoning, wooncontainer of vrijstaand gebouw in de tuin opgericht of omgevormd tot een aparte wooneenheid voor een ouder(e) of hulpbehoevende? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. 

Na het beëindigen van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig. Deze meldingsplicht geldt zowel in geval A als B. U gebruikt hetzelfde meldingsformulier als hierboven.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Het opsplitsen van een woning in meerdere wooneenheden die niet dienen voor zorgwonen is immers altijd vergunningsplichtig. 

Opname in het Rijksregister

Alle inwoners moeten in het Rijksregister worden opgenomen. In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Dit kan in sommige gevallen financieel voordelig zijn. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is bevoegd voor het Rijksregister.