Overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Waarover gaat het?

Een omgevingsvergunning wordt verleend op naam. Zo is duidelijk aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend en wie moet instaan voor het naleven van de milieuvoorwaarden. Als de vergunning wordt overgedragen, moet dit voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde overheid. U hoeft bij een overname van een bedrijf geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel moet u zorgen voor de overdracht van de vergunning.

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen. 

Als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet de overdracht vooraf worden gemeld aan de bevoegde overheid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Gehele overdracht: De overdracht van alle door de vergunning gevatte inrichting(en) of activiteit(en). In de meeste gevallen omvat een vergunning één ingedeelde inrichting of activiteit.
     
  • Gedeeltelijke overdracht: de overdracht van één onderdeel van de door de oorspronkelijke vergunning gevatte ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer een vergunning verschillende ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat.
    Let wel, de gedeeltelijke overdracht is alleen mogelijk als het over te dragen deel afsplitsbaar is. Dit is het geval wanneer de te splitsen delen niet als een technisch samenhangend geheel beschouwd moeten worden.
Hoe melden?

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen. 

Voor een omgevingsvergunning die wel betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet de exploitant de overdracht melden.


Melden via het online Omgevingsloket

Meldingen van de overdracht van een omgevingsvergunning moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.