Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen

Openbare onderzoeken en bezwaarschriften

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken.

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door :

  1. De aanplakking van een gele affiche ter plaatse.
  2. De publicatie op de website van de gemeente. 
  3. In sommige gevallen, de publicatie in een dag- of weekblad.
  4. In sommige gevallen, de individuele kennisgeving. Dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt.
  5. De analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis.
  6. Een informatievergadering, al komt dat niet vaak voor.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Dit mag:
- via het omgevingsloket
- via gewone brief. Een aangetekende brief mag, maar hoeft niet.

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken kunt u bekijken op het publiek loket. Via die weg kunt u ook een bezwaarschrift indienen.

Beslissingen en beroepen

U kunt dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen op het publiek loket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

Bevoegde overheid in eerste aanleg Bevoegde overheid in laatste aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningsbetwistingen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningsbetwistingen
Vlaamse regering  /  Raad voor vergunningsbetwistingen

        
In de meeste gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.       

     

Raadpleeg lopende openbare onderzoeken, bekijk vergunde dossiers of dien een bezwaar of een beroep in.

> ga naar het loket

> handleiding indienen beroep