Regelgeving

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving over de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen alleen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd.

  • De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening, zoals de regels die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven opgenomen in de VCRO en in zijn uitvoeringsbesluiten.
  • De inhoudelijke milieubepalingen zijn opgenomen in titel IV en V van het DABM en in VLAREM II en III. VLAREM II bevat ook de indelingslijst (bijlage I) en de milieuspecifieke procedures zoals de evaluaties en de afwijkingsprocedure.
  • De inhoudelijke bepalingen rond kleinhandel zijn opgenomen in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
  • De inhoudelijke bepalingen rond vegetatiewijzigingen zijn opgenomen in het decreet natuurbehoud en zijn uitvoeringsbesluit.

De artikelen rond de integratie van kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning treden in werking op 1 augustus 2018.

Goedgekeurde regelgeving over de omgevingsvergunning

Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

raadpleeg via deze link

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

Decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie


Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten:

Nieuwe regelgeving in opmaak

Er is geen regelgeving in voorbereiding