Regelgeving

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving (decreten en besluiten) over de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten leggen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd.

De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening, zoals de regels die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven vervat in de VCRO en in de uitvoeringsbesluiten.

De inhoudelijke milieubepalingen zijn vervat in titel IV en een nieuwe titel V van het DABM en VLAREM II en III. VLAREM II bevat voortaan ook de indelingslijst (bijlage I) en de milieuspecifieke procedures zoals de evaluaties en de afwijkingsprocedure.

WIjzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn Codextrein)

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden op 30 december 2017. Bekijk de voornaamste wijzigingen.

De artikelen rond de integratie van kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen treden in werking op 1 augustus 2018.

Goedgekeurde regelgeving over de omgevingsvergunning

Decreten:


Besluiten

Nieuwe regelgeving in opmaak

Volgende regelgeving is in voorbereiding: