Regelgeving - achtergrond

Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie over de regelgeving m.b.t. de omgevingsvergunning.

Historiek omgevingsvergunningenbesluit

Hieronder vindt u:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning met het bijhorende verslag aan de Vlaamse Regering.
  • De besluiten die dit besluit van 27 november 2015 wijzigen, met hun verslag aan de Vlaamse regering. De trefwoorden hebben betrekking op de wijzigingen van het Omgevingsvergunningenbesluit.
  • De publicatie van de verschillende besluiten in het Belgisch Staatsblad. Let op: diverse bepalingen treden pas op een latere datum in werking.

27 november 2015 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 


16 januari 2017 - Ministerieel besluit van 16 januari 2017 tot wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning (bijlage 1-7, 19 en 20)
Trefwoorden: formulieren


10 februari 2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning
Trefwoorden: GOA, adviestermijnen, project-MER, advies van de hulpverleningszone, advies POVC/GOVC


17 februari 2017 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectenrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage.


24 februari 2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving.


19 mei  2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn


7 juni 2017 - Ministerieel besluit  tot aanpassing van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Historiek decreet DABM hoofdstuk 5

Hieronder vindt u:

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning zoals bekrachtigd op 25 april 2014 met de hierbij horende memorie van toelichting.
  • De decreten die dit decreet van 25 april 2014 wijzigen, met hun memorie van toelichting. De trefwoorden hebben (enkel) betrekking op de wijzigingen aan het Omgevingsvergunningendecreet.
  • De publicatie van de verschillende decreten in het Belgisch Staatsblad. Let op: diverse bepalingen treden pas op een latere datum in werking.

25 april 2014 -  Decreet betreffende de omgevingsvergunning dat een nieuw hoofdstuk V invoegt in het DABM (artikel 174 en volgende).


18 december 2015 - Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie (hoofdstuk 14). 

Historiek decreet omgevingsvergunning

Hieronder vindt u:

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning zoals bekrachtigd op 25 april 2014 met de hierbij horende memorie van toelichting.
  • De decreten die dit decreet van 25 april 2014 wijzigen, met hun memorie van toelichting. De trefwoorden hebben (enkel) betrekking op de wijzigingen aan het Omgevingsvergunningendecreet.
  • De publicatie van de verschillende decreten in het Belgisch Staatsblad. Let op: diverse bepalingen treden pas op een latere datum in werking.

 

25 april 2014 - Decreet betreffende de omgevingsvergunning.


9 mei 2014 - Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (artikels 104 en 105 zijn intussen gewijzigd door het hieronder vermelde decreet van 18 december 2015).
Trefwoorden: verlengingsbepaling PAS.


18 december 2015 - Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie (hfst. 28 en 29).
Trefwoorden: bevoegde overheid, verandering van een project, mer-screening, digitalisering, verlenging van beslissingstermijn op verzoek van de aanvrager, meldingsplichtige onderdelen van een vergunningsplichtig geheel.


4 mei 2016 - Decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen (