Reliëfwijziging

Reliefwijziging en ondergronds

Een reliëfwijziging is vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Voor een reliëfwijziging is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied
 • de aard of functie van het terrein wijzigt niet
 • het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed
 • de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter
 • de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen
 • de reliëfwijziging mag de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet belemmeren.
 • Hou ook rekening met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Medewerking architect verplicht?

Reliëfwijzigingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.