Schorsing en opheffing van een ingedeelde inrichting en activiteit

Waarover gaat het?

Als de exploitant de algemene, de sectorale of de bijzondere milieuvoorwaarden niet naleeft, kan de bevoegde overheid de omgevingsvergunning gedeeltelijk of geheel schorsen of opheffen.

In dat geval kan de bevoegde overheid ook de omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handeling, die onlosmakelijk verbonden is met de exploitatie, schorsen of opheffen.

Dit is een mogelijkheid en geen verplichting en is voor wat bestaande constructies betreft slechts mogelijk als die constructie bouwfysisch niet geschikt is voor eenzelfde of nieuwe functie.

Hoe aanvragen?

Dit is een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen, de deputatie of het gewest. 

Procedure na indienen van de aanvraag
Direct naar het Omgevingsloket