Subsidie digitale omgevingsvergunning

  • 21 december 2018

De Vlaamse Regering heeft beslist om een bijkomende subsidie van 4.500 euro toe te kennen om de lokale besturen en provincies te ondersteunen bij de verdere aanpassingen in het kader van de volledig digitale behandeling van de omgevingsvergunning. In 2016 werd al een eenmalige subsidie toegekend om de lokale besturen hierbij te ondersteunen.

Deze omwenteling in de communicatie met de burger, bedrijven en tussen besturen onderling vergde al heel wat inspanningen en investeringen, maar is nog niet afgelopen. Bovendien blijkt de impact op de toepassingen van de lokale besturen ook ingrijpender dan oorspronkelijk verwacht. 

In 2019 zal aan de burger bovendien de mogelijkheid geboden worden om de inhoud van een project digitaal bij te sturen in functie van adviezen en bezwaren. Het moet ook technisch mogelijk worden om de burger een transparante digitale beslissing te bezorgen, zowel in het belang van de burger als van de overheid zelf. Ook dit vergt aanpassingen aan de digitale toepassingen en bijkomende investeringen. 

De nieuwe subsidie zal in het voorjaar van 2019 uitbetaald worden. Meer informatie volgt later. 
 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.