Vanaf 2019 meer informatie beschikbaar in het publieke omgevingsloket

  • 27 november 2018

Het publieke omgevingsloket is bedoeld voor het indienen van een digitaal bezwaar of een digitaal beroepsschrift. Daarbij volstaat het dat enkel de identificatie van het project (bijvoorbeeld het OMV-nummer) in het publieke omgevingsloket wordt vermeld. Inhoudelijke gegevens en plannen moeten eigenlijk niet op het publieke loket worden gezet, omdat het altijd de gemeente is die moet instaan voor de terinzagelegging. Het publieke omgevingsloket vervangt ook niet de verplichte publicatie op de gemeentelijke website.

De Vlaamse overheid wil de lokale besturen ondersteunen door toch inhoudelijke gegevens op internet te publiceren. Dat betekent niet dat zomaar álle informatie via het publiek omgevingsloket toegankelijk mag worden, want bv. auteursrechtelijk beschermde, privacygevoelige en vertrouwelijke informatie mag niet via het internet getoond worden. Een burger die het volledige dossier wil inzien, zal zich dus tot de gemeente moeten wenden. Het ontbreken van bepaalde stukken heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek en de bekendmaking. Omdat terinzagelegging via het internet niet verplicht is, kunnen er immers niet ‘te weinig’ gegevens op het publieke omgevingsloket staan. Vooral bij projecten die enkel milieuaspecten inhouden, is de informatie die vandaag gepubliceerd wordt eerder beperkt. 

We willen de bestaande dienstverlening de eerste helft van 2019 nog uitbreiden en meer informatie aanbieden via het internet. Er zullen pdf’s worden beschikbaar gesteld van -bijvoorbeeld- de statistische gegevens van de stedenbouwkundige handelingen of de rubrieken van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De publicatie van de gegevens op het publieke omgevingsloket gebeurt automatisch. Een lokale overheid heeft geen invloed op de informatie die wordt gepubliceerd: zij kan geen extra gegevens op het loket plaatsen of gegevens verwijderen. Wanneer er toch informatie verwijderd moet worden, kan de gemeente dat vragen aan de eerstelijnshelpdesk van het loket. Gegevens die na het indienen van de aanvraag worden aangereikt, kunnen overigens niet gepubliceerd worden om technische redenen. Pas vanaf het ogenblik dat er met projectinhoudversies gewerkt wordt (eerste helft 2019) zal de informatie die na het indienen wordt toegevoegd of gewijzigd wél in het publiek loket zichtbaar zijn.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.