Verhardingen (terras, oprit, overwelving gracht, kunstgras, kiezels...)

verhardingen

Het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen is vergunningsplichtig. Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Het plaatsen ervan is dus ook vergunningsplichtig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt voor deze ingrepen een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw project niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Ook zwembaden, zwemvijvers en siervijvers worden beschouwd als verhardingen. Dit wordt behandeld op een aparte webpagina: zwembaden, zwemvijvers en siervijvers

Gracht of baangracht overwelven:

Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig. Meer info onderaan deze pagina.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) kunnen strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur (vuistregel: maximaal 1,5 meter breed) en naar de garage (vuistregel: maximaal 3 meter breed) vrijgsteld zijn van de vergunningsplicht.  

Een vergunning is wel altijd nodig voor parkeerplaatsen in de voortuin. Een vergunning is ook nodig als hierbij grachten worden overwelfd of ingebuisd.

Ook onder voorwaarden (zie hieronder) kan de aanleg van niet–overdekte constructies zoals terrassen, kunstgras, kiezelpaden, dolomiet, tuinpaden, op de grond geplaatste zonnepanelen, gemetste barbecues en een propaangastank vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Aan al deze voorwaarden moet dan voldaan zijn:

 • maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Alle reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Ook zwembaden, siervijvers en zwemvijvers moeten meegeteld worden.
 • De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 
  • geen bouwvolume hebben 
  • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Het aanleggen van verhardingen met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen, en sportvelden, zonder bijhorende gebouwen, is echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. 

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Steeds vergunningsplichtig: gracht of baangracht overwelven:

Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig.
Ze moet dus ook als aparte stedenbouwkundige handeling worden ingegeven en aangevraagd in het omgevingsloket. 

 • De inbuizingen worden opgenomen in de lijst van stedenbouwkundige handelingen onder addendum B22 
 • Indien verschillende inbuizingen in 1 project zijn opgenomen wordt best een multipolygoon van de contouren van deze inbuizingen gemaakt en opgeladen bij de inhoud van de aanvraag in het omgevingsloket ( dit beperkt het aantal tekeningen ) 
 • Er wordt een tekeningenset aangeleverd conform het normenboek infrastructuur 
 • Er wordt bij voorkeur gewerkt met een constructietekening ( C ). Als meerdere overwelvingen gelijk zijn, volstaat 1 constructietekening. Als de overwelvingen van elkaar verschillen, resulteert dit vanzelfsprekend in meerdere constructietekeningen.
 • De toetsing van de aanvraag aan de wet op de onbevaarbare waterlopen is een onderdeel van addendum B26 “de overeenstemming en de verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en ruimtelijke context”.