Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

  • 24 juli 2018

Zoals eerder aangekondigd, wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein). Deze wijzigingen gaan vanaf 1 augustus 2018 van kracht. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen:

  • Integratie van de sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning.

Ten behoeve van de gemeentelijke omgevingsambtenaren werden schema’s opgemaakt inzake de omgevingsvergunning voor kleinhandel en voor vegetatiewijzigingen. Het betreft een schematische samenvatting van de te doorlopen stappen door gemeentes bij de behandeling van aanvragen om omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen.

Schema kleinhandelsactiviteiten

Schema vegetatiewijzigingen 

  • Uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep.
  • Invoering van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar.
  • Verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten.
  • Aanpassing van artikel 13 van het Omgevingsvergunningenbesluit (regeling rond het openbaar onderzoek en de keuze tussen gewone en vereenvoudigde procedure).

    Voor 1 augustus 2018 kon men vaak afwijken van een verkaveling ouder dan 15 jaar zonder dat er een openbaar onderzoek georganiseerd moest worden.

Vanaf 1 augustus 2018 is dit niet meer het geval. Wanneer men afwijkt van een verkaveling ouder dan 15 jaar moet er steeds een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Deze wijziging treedt in werking vanaf 1 augustus 2018.  

NB: Als men afweek van BPA’s ouder dan 15 jaar was al een openbaar onderzoek nodig. Dat blijft ook zo.

Direct naar het Omgevingsloket